Dla Pacjentów

Badania lekarskie i psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu komornika sądowego, syndyka, ławnika

Komornik sądowy

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1277)

Lekarz medycyny pracy ustala, czy kandydat posiada zdolność psychiczną i fizyczną do pełnienia obowiązków komornika.

 

Syndyk

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 15 czerwca 2007r. o licencji syndyka – wygaśnięcie aktu.

Badania lekarskie i psychologiczne nie wymagane.

 

Ławnik

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 z późn. zm.)

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika wydaje lekarz, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.