Dla Pacjentów

Badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

Badania lekarskie osoby ubiegającej się lub posiadającej broń obejmuje:
 • ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem:
 • układu nerwowego
 • stanu psychicznego
 • narządu wzroku
 • narządu słuchu i równowagi
 • układu ruchu
 • badania specjalistyczne i pomocnicze:

–  badanie przez lekarza psychiatrę
– konsultacje innych specjalistów, a także badania specjalistyczne, które lekarz uzna za niezbędne w wyniku przeprowadzonej oceny badania

Badanie psychologiczne obejmuje:
 • ocenę rozwoju intelektualnego
 • opis cech osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach
 • określenie poziomu dojrzałości społecznej.

 

Koszty związane z wydaniem orzeczeń lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się i posiadających broń ponosi osoba poddana badania.

 

Tryb odwoławczy przysługuje:
 • osobie badanej
 • Komendantowi Wojewódzkiemu Policji

Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem lekarza/psychologa, który wydał orzeczenie, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego w womp, do instytutów badawczych w dziedzinie medycyny pracy. 

 

 

Informacja dla pacjenta

 1. Wymagane dokumenty:
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość

aktualne orzeczenie ZUS lub orzeczenie komisji orzekającej o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób pobierających świadczenia rentowe lub posiadających stopień niepełnosprawności

 1. Inne wymagania
 • okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku ich używania

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 1839).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz.U. 2015 poz. 2210).