Dla Pacjentów

Badania Sanitarno-Epidemiologiczne

Badania lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych  przeprowadza  się osobom, których rodzaj i charakter wykonywanej pracy wiąże się z możliwością przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Orzeczenie  lekarskie jest dokumentem potwierdzającym ważność wykonania badania do celów sanitarno – epidemiologicznych i zastępuje wcześniej wydawaną tzw. „książeczkę sanepidowską”. Ocena zdolności do wykonania pracy i wydanie orzeczenia w tej sprawie spoczywa na lekarzu prowadzącym badanie. Orzeczenie jest wydawane przez lekarza medycyny pracy, który na podstawie przeprowadzonego w ramach badania sanitarno – epidemiologicznego wywiadu lekarskiego oraz badania przedmiotowego dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej.

Na podstawie uzyskanych informacji o charakterze klinicznym i epidemiologicznym oraz biorąc pod uwagę charakter podejmowanej lub wykonywanej przez badanego pracy, lekarz podejmuje decyzję odnośnie zdolności do wykonywania prac oraz okresu ważności tego badania lub dalszego postępowania diagnostycznego w postaci badań dodatkowych.

Badanie do celów sanitarno – epidemiologicznych wykonywane jest na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

 

Materiały do pobrania

  1. Wzór skierowania na badanie sanitarno – epidemiologiczne (do umowy)
  2. Wzór skierowania na badanie sanitarno – epidemiologiczne (usługa komercyjna)

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 1239 z późn. zm.)

  

UWAGA !

Badania sanitarno – epidemiologiczne uczniów, studentów i doktorantów

W związku z pytaniami kierowanymi do Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy dotyczącymi finansowania lekarskich badań sanitarno-epidemiologicznych uczniów, studentów i doktorantów uprzejmie informujemy, że umowy z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy zostały zawarte wyłącznie na świadczenia zdrowotne wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. 2019, poz. 1651) i nie obejmują badań sanitarno-epidemiologicznych wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1239 z późn. zm.).

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 8 ust. 1 ww. ustawy lekarskie badania sanitarno-epidemiologiczne uczniów, studentów i doktorantów powinny być finansowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tj. z Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach umowy na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, nieodpłatnie dla ubezpieczonych uczniów, studentów i doktorantów kształcących się do wykonywania prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.