Dla Pacjentów

Badania Uczniów/Studentów

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy realizuje badania:

– kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;

 uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

Wyżej wymienione badania wykonywane są na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

Lekarz przeprowadza badanie lekarskie na podstawie skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną, z uwzględnieniem informacji o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo studiów doktoranckich.

Uczniowie, którzy nie ukończyli 18 r.ż., zgłaszają się na badanie z Rodzicem/ przedstawicielem ustawowym. W przypadku zgłoszenia się do Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy bez Rodzica/przedstawiciela ustawowego winni posiadać pisemną zgodę na przeprowadzenie badania zawierającą: imię, nazwisko oraz PESEL dziecka i nr dowodu osobistego Rodzica/przedstawiciela ustawowego.

 

Informacja dla pacjenta

 1. Wymagane dokumenty:
 • skierowanie wystawione przez szkołę lub uczelnię wyższą opatrzone pieczęcią nagłówkową szkoły/uczelni oraz pieczęcią i podpisem kierującego na badanie (dyrektor szkoły/rektor uczelni lub osoba przez nich upoważniona)
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 • kartę informacyjną ze szpitala – w przypadku przebytej hospitalizacji
 1. Inne wymagania
 • okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku ich używania 

3. Rejestracja uczniów/studentów

 • Tel. 734 – 497 – 187
 • Tel. 734 – 497 – 184

Materiały do pobrania

 1. Skierowanie na badania uczniów
 2. Wykaz świadczeniodawców wykonujących bezpłatne badania dla uczniów i studentów w 2019 roku

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2014 r. poz. 1184 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 141)

UWAGA !

Badania sanitarno – epidemiologiczne uczniów, studentów i doktorantów

W związku z pytaniami kierowanymi do Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy dotyczącymi finansowania lekarskich badań sanitarno-epidemiologicznych uczniów, studentów i doktorantów uprzejmie informujemy, że umowy z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy zostały zawarte wyłącznie na świadczenia zdrowotne wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014r., poz. 1144 z późn. zm.) i nie obejmują badań sanitarno-epidemiologicznych wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1866 z późn. zm.).

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 8 ust. 1 ww. ustawy lekarskie badania sanitarno-epidemiologiczne uczniów, studentów i doktorantów powinny być finansowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 1793 z późn. zm.),  tj. z Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach umowy na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, nieodpłatnie dla ubezpieczonych uczniów, studentów i doktorantów kształcących się do wykonywania prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.