Dla Psychologów

Warunki podjęcia działalności z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi

Zgodnie z art. 10 ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014r. poz. 1184 z późn. zm.) podjęcie oraz zakończenie działalności przez psychologa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi wymaga zgłoszenia:

- w formie pisemnej,

- we właściwym ze względu na miejsce jej wykonywania wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.

  • Zgłoszenia podjęcia lub zakończenia działalności psychologa, wykonującego zadania w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w podmiocie leczniczym (w podstawowej jednostce służby medycyny pracy) dokonuje kierownik tego podmiotu.

Do zgłoszenia dokonanego przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy działającą w formie podmiotu leczniczego, należy dołączyć:

- wypis z rejestru wojewody lub krajowego rejestru sądowego

  • Zgłoszenia podjęcia lub zakończenia działalności, wykonywanej w ramach działalności gospodarczej dokonuje psycholog indywidualnie.

Do zgłoszenia dokonanego przez psychologa wykonującego zadania w ramach działalności gospodarczej, należy dołączyć:

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Zgłoszenie powinno zawierać odpowiednio:

- nazwę podmiotu leczniczego (podstawowej jednostki służby medycyny pracy)

- imię i nazwisko psychologa

- adres podmiotu leczniczego lub adres prowadzonej działalności gospodarczej

- oznaczenie podmiotu, który utworzył podstawową jednostkę służby medycyny pracy

- numer dyplomu ukończenia studiów

- informacje o dodatkowych kwalifikacjach:

  • uprawnienia do wykonywania badań kierowców
  • uprawnienia do wykonywania badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
  • inne uprawnienia

- termin podjęcia lub zakończenia działalności

Do zgłoszenia należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione:

- kopię dyplom ukończenia studiów

- kopię zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje

Zgłoszenia należy dokonywać w ciągu 30 dni od dnia podjęcia lub zakończenia działalności.

Kontakt:

tel: (12) 424 20 40