MAŁOPOLSKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY

Małopolski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne

Dyrekcja

Dyrektor

lek. Krystyna Jasińska-Kolawa
specjalista medycyny pracy, lekarz chorób wewnętrznych

Zastępca Dyrektora 

lek. Ewa Noga
specjalista medycyny pracy, specjalista medycyny rodzinnej

System zarządzania jakością

System zarządzania jakością

Mając na względzie rzetelność w wypełnianiu zadań statutowych oraz dążenie do osiągnięcia najwyższej jakości świadczeń medycznych wdrożyliśmy system zarządzania jakością ISO 9001:2008.

Polityka jakości

Podstawowym celem Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy jest wielokierunkowa działalność służąca ochronie zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania oraz diagnostyka i orzecznictwo w zakresie chorób zawodowych.

Określony na wstępie cel osiągany jest poprzez realizację zadań statutowych, w tym: udzielanie świadczeń profilaktycznych, orzeczniczych i konsultacyjnych w dziedzinie medycyny pracy i chorób zawodowych oraz badania diagnostyczne. Mając na względzie rzetelność w wypełnianiu zadań statutowych oraz dążenie do osiągnięcia najwyższej jakości świadczeń medycznych, Dyrekcja zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu jakości.

iso-300x150

Równocześnie określa się strategiczne cele jakości:

 • zapewnienie obsługi fachowej, terminowej, miłej
 • zapewnienie sprawnej organizacji procesu obsługi pacjenta
 • zapewnienie wysokiej jakości badań diagnostycznych.

Polityka jakości realizowana jest poprzez:

 • zaangażowanie Dyrekcji MOMP w sprawy jakości usług
 • zapewnienie wysokiej jakości zasobów ludzkich
 • zapewnienie odpowiedniej infrastruktury
 • skuteczne planowanie i zarządzanie procesami
 • stosowanie materiałów i sprzętu wysokiej, sprawdzonej jakości i pochodzącego od dostawców sprawdzonych i ocenionych
 • komunikację z pacjentami w celu poznania ich potrzeb i oczekiwań, badanie satysfakcji pacjenta z wykonanej usługi.

Ciągłe doskonalenie działań jest dla nas priorytetem i wszyscy jesteśmy w nie zaangażowani.

Wszyscy też ponosimy odpowiedzialność za jakość i efekty naszej pracy oraz zobowiązani jesteśmy do spełnienia wymagań i przestrzegania uregulowań ustanowionego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008

Zadania statutowe

Zadania Ośrodka

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy jest jednostką medyczną szczebla wojewódzkiego utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi. Jednostka prowadzi działalność statutową określoną w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96 poz. 593 z późn. zm.). Świadczenia zdrowotne realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną w oparciu o specjalistyczną bazę diagnostyczną.

Do zadań statutowych Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy należy w szczególności:

 • Udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy;
 • Wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy;
 • Prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek;
 • Prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych;
 • Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy;
 • Współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia;
 • Udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących;
 • Prowadzenie rejestrów zgłoszeń, o których mowa w art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w ilościach niezbędnych do prowadzenia specjalizacji z medycyny pracy i innych specjalizacji lekarskich, których program obejmuje odbycie staży kierunkowych w zakresie medycyny pracy – na zasadach określonych w art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy;
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy w zakresie i na zasadach określonych art. 14 ustawy o służbie medycyny pracy;Przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby;
 • Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa małopolskiego;
 • Przeprowadzanie okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracownika uległ likwidacji;
 • Przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń lekarskich określonych w odrębnych przepisach;
 • Działalność w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników;
 • Przeprowadzanie badań kierowców;
 • Współpraca z podmiotami wchodzącymi w skład systemu ochrony zdrowia na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez organy administracji publicznej.