MAŁOPOLSKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY

Małopolski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne

Dyrekcja

Dyrektor

lek. Ewa Noga
specjalista medycyny pracy, specjalista medycyny rodzinnej, specjalista medycyny paliatywnej

Zastępca Dyrektora 

lek. Arkadiusz Modła
specjalista medycyny pracy

System zarządzania jakością

System zarządzania jakością

Mając na względzie rzetelność w wypełnianiu zadań statutowych oraz dążenie do osiągnięcia najwyższej jakości świadczeń medycznych wdrożyliśmy system zarządzania jakością ISO 9001:2008.

Polityka jakości

Podstawowym celem Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy jest wielokierunkowa działalność służąca ochronie zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania oraz diagnostyka i orzecznictwo w zakresie chorób zawodowych.

Określony na wstępie cel osiągany jest poprzez realizację zadań statutowych, w tym: udzielanie świadczeń profilaktycznych, orzeczniczych i konsultacyjnych w dziedzinie medycyny pracy i chorób zawodowych oraz badania diagnostyczne. Mając na względzie rzetelność w wypełnianiu zadań statutowych oraz dążenie do osiągnięcia najwyższej jakości świadczeń medycznych, Dyrekcja zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu jakości.

iso-300x150

Równocześnie określa się strategiczne cele jakości:

 • zapewnienie obsługi fachowej, terminowej, miłej
 • zapewnienie sprawnej organizacji procesu obsługi pacjenta
 • zapewnienie wysokiej jakości badań diagnostycznych.

Polityka jakości realizowana jest poprzez:

 • zaangażowanie Dyrekcji MOMP w sprawy jakości usług
 • zapewnienie wysokiej jakości zasobów ludzkich
 • zapewnienie odpowiedniej infrastruktury
 • skuteczne planowanie i zarządzanie procesami
 • stosowanie materiałów i sprzętu wysokiej, sprawdzonej jakości i pochodzącego od dostawców sprawdzonych i ocenionych
 • komunikację z pacjentami w celu poznania ich potrzeb i oczekiwań, badanie satysfakcji pacjenta z wykonanej usługi.

Ciągłe doskonalenie działań jest dla nas priorytetem i wszyscy jesteśmy w nie zaangażowani.

Wszyscy też ponosimy odpowiedzialność za jakość i efekty naszej pracy oraz zobowiązani jesteśmy do spełnienia wymagań i przestrzegania uregulowań ustanowionego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008

Zadania statutowe

Zadania Ośrodka

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy jest jednostką medyczną szczebla wojewódzkiego utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi. Jednostka prowadzi działalność statutową określoną w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96 poz. 593 z późn. zm.). Świadczenia zdrowotne realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną w oparciu o specjalistyczną bazę diagnostyczną.

Do zadań statutowych Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy należy w szczególności:

 • Udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy;
 • Wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy;
 • Prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek;
 • Prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych;
 • Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy;
 • Współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia;
 • Udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących;
 • Prowadzenie rejestrów zgłoszeń, o których mowa w art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w ilościach niezbędnych do prowadzenia specjalizacji z medycyny pracy i innych specjalizacji lekarskich, których program obejmuje odbycie staży kierunkowych w zakresie medycyny pracy – na zasadach określonych w art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy;
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy w zakresie i na zasadach określonych art. 14 ustawy o służbie medycyny pracy;Przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby;
 • Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa małopolskiego;
 • Przeprowadzanie okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracownika uległ likwidacji;
 • Przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń lekarskich określonych w odrębnych przepisach;
 • Działalność w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników;
 • Przeprowadzanie badań kierowców;
 • Współpraca z podmiotami wchodzącymi w skład systemu ochrony zdrowia na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez organy administracji publicznej.