Skip to content

Nadzór i Kontrola

Dział Rejestrów, Nadzoru i Kontroli Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy pełni funkcję nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem działalności podstawowych jednostek służby medycyny pracy oraz osób realizujących zadania tej służby w oparciu o obowiązujące przepisy.

Jedną z form nadzoru jest przeprowadzanie kontroli w zakresie:

• jakości sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi określonej w ustawie o służbie medycyny pracy,

• przestrzegania posiadanych uprawnień oraz oceny prawidłowości wykonywania badań profilaktycznych pracowników na podstawie dokumentacji indywidualnej i zbiorczej.

W tym zakresie działalności Dział Rejestrów, Nadzoru i Kontroli współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną i pracodawcami w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy.

Ponadto do zadań Działu należy:

• prowadzenie rejestrów podjęcia oraz zakończenia działalności przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy, a także pielęgniarki i psychologów realizujących zadania w zakresie ochrony zdrowia pracujących

• sprawozdawczość z działalności podstawowych jednostek służby medycyny pracy

Dostępność