Skip to content

Oferty pracy

Konkurs na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek
Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy

 

Kraków, dn. 20.05.2020r.

Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy
z siedzibą w Krakowie, ul. Zygmunta Augusta 1
w porozumieniu Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK
w Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy

Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje i złożyć dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu zobowiązani są do złożenia:
1) podania o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumentów stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu (wskazane dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza);
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (kopie tych dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów);
5) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
oraz oświadczenia, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

 

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych imieniem, nazwiskiem i adresem zamieszkania kandydata oraz napisem: „KONKURS NA STANOWISKO PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK W MAŁOPOLSKIM OŚRODKI MEDYCYNY PRACY” należy złożyć w terminie 30 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w siedzibie MOMP Sekretariat Dyrektora – pokój 304 lub przesłać na adres:
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie
ul. Zygmunta Augusta 1, 31-504 Kraków.
O terminie konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informujemy, że materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie udostępnione zostaną na pisemny wniosek Kandydata złożony w Sekretariacie Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie ul. Zygmunta Augusta 1 31-504 Kraków

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na Przełożoną Pielęgniarek: POBIERZ

Dostępność