Skip to content
Przetarg MOMP.DAT.PN.2.2019
Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” budynek Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie.

 

Ogłoszenie przetargu nieograniczonego MOMP.DAT.PN.2.2019

Plik do pobrania: Ogłoszenie przetargu nieograniczonego MOMP.DAT.PN.2.2019

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Plik do pobrania: SIWZ MOMP.DAT.PN.2.2019

Plik do pobrania: Program Funkcjonalno-Użytkowy

Plik do pobrania: Audyt budynku

Plik do pobrania: Wnioski, deklaracje, decyzje MOMP.DAT.PN.2.2019

Załączniki w wersji Word do przetargu nieograniczonego MOMP.DAT.PN.2.2019

Plik do pobrania: Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty

Plik do pobrania: Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Plik do pobrania: Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Plik do pobrania: Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Plik do pobrania: Załącznik nr 5 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego

Plik do pobrania: Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia podwykonawcy

Plik do pobrania: Załącznik nr 7 – Wzór wykazu osób skierowanych do wykonania dokumentacji projektowej

Plik do pobrania: Załącznik nr 8 – Wzór wykazu wykonanych usług/robót budowlanych

Plik do pobrania: Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności /braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 

Informacja z otwarcia ofert MOMP.DAT.PN.2.2019

Plik do pobrania: Informacja z otwarcia ofert MOMP.DAT.PN.2.2019
 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania MOMP.DAT.PN.2.2019

Plik do pobrania: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania MOMP.DAT.PN.2.2019

Dostępność