Skip to content

Szkolenia podyplomowe, specjalizacyjne

DZIAŁ SZKOLEŃ I PROMOCJI ZDROWIA

Zadaniem Działu jest organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania służby medycyny pracy (lekarzy, pielęgniarek, psychologów) oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką, włączonych w system ochrony zdrowia pracujących. Celem szkoleń jest podnoszenie wiedzy z zakresu medycyny pracy w szerokim ujęciu merytorycznym i prawnym.

Informacja o szkoleniu zamieszczona jest na stronie internetowej MOMP na 30 dni przed planowanym szkoleniem.

Rekrutacja uczestników na szkolenie organizowane przez MOMP odbywa się na podstawie telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia uczestnictwa.

Plany szkoleń umieszczone są poniżej.

Materiały do pobrania:

Plan szkoleń dla lekarzy

Plan szkoleń dla pielęgniarek

Informacja o bieżącym szkoleniu znajduje się w zakładce:

Szkolenia i Konferencje dla lekarzy

Szkolenia i Konferencje dla pielęgniarek

Szkolenie specjalizacyjne

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy jest jednostką uprawnioną do prowadzenia specjalizacji lekarzy  w dziedzinie medycyny pracy, wpisaną na listę CMKP. Szkolenie specjalizacyjne prowadzone jest w oparciu o ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, zgodnie z programem specjalizacji i procedurami medycznymi opracowanymi przez zespół ekspertów, zatwierdzonymi przez Ministerstwo Zdrowia.

Wykaz obowiązujących kursów i staży do specjalizacji: link www.cmkp.edu.pl

Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego lekarza składa w formie wniosku elektronicznego (załącznik nr 7 do rozporządzenia), do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne, w terminach do dnia 28 lutego – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane od dnia 1 marca do dnia 31 marca, albo od dnia 30 września – na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone od dnia 1 października do dnia 31 października.

Lekarz przyjmowany jest do odbywania szkolenia specjalizacyjnego na podstawie skierowania wydanego przez Wojewodę Małopolskiego. Lekarz realizuje szkolenie specjalizacyjne zgodnie z odpowiednim do posiadanej specjalizacji programem specjalizacji w dziedzinie medycyny pracy, w wymiarze czasu równemu czasowi pracy lekarza zatrudnionego w podmiocie leczniczym, o którym mowa w art. 93 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pod kierunkiem Kierownika specjalizacji, w oparciu o corocznie sporządzany indywidualny harmonogram odbywania specjalizacji. Zrealizowanie wymaganych programem kursów i staży dokumentowane jest w karcie specjalizacji. Szczegółowe zasady realizowania szkolenia specjalizacyjnego zawarte są w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Do zadań Działu należy również opracowanie i współrealizowanie programów promocji zdrowia w miejscu pracy.

Dostępność