Skip to content
Akty Prawne

Badania Profilaktyczne

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy tekst jedn. z dnia 16 maja 2019r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1040)
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn. z dn. 6 czerwca 2019r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1175)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2067)

Procedura zawarcia umowy na badania profilaktyczne

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy tekst jedn. z dnia 16 maja 2019r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn. z dn. 6 czerwca 2019r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1175)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2067)

Badania uzupełniające

 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn. z dn. 6 czerwca 2019r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1175)

Badania konsultacyjne

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2067)

Badania odwoławcze

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2067)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1651)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 903)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1659)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2323)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1949)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 190)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz. U. z 2009 r. Nr 210, poz.1627)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z 2011 r. Nr 251, poz. 1511 z późn. zm.)

Szczepienia Ochronne

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (Dz. U. z 2012 r. poz. 40)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych ( tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 753 z późn. zm.)
 • Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 16 października 2019r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2020 (Dz. Urz. MZ z 2019r., poz. 87)

Choroby zawodowe

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy tekst jedn. z dnia 16 maja 2019r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1040)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1367)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1379 z późn. zm.)

Badania kierowców

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2019r., poz 1659 z późn. zm.)
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz wykonujących prace na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937 z późn. zm.)

Badania Instruktorów i Egzaminatorów

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1659 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz wykonujących prace na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937 z późn. zm.)

Badania uczniów i studentów

 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn. z dn. 6 czerwca 2019r. Dz.U. z 2019 r. poz. 1175)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 141).

Badania na wniosek własny

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 758)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2067)

Badania sanitarno-epidemiologiczne

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.)  

Badanie pracowników ochrony fizycznej

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy tekst jedn. z dnia 16 maja 2019r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. z 2015 poz. 2323 z późn. zm.)

Badania pracowników zabezpieczenia technicznego

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy tekst jedn. z dnia 16 maja 2019r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2142 z późn. zm.)

Badania strażników gminnych/miejskich

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy tekst jedn. z dnia 16 maja 2019r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 928 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1795)
 • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 284)

Badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

 • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 284)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz .U. z 2019 r., poz. 1562)

Badania lekarskie i psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora sądowego, asesora

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 740)
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1014 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 619)

Badania psychologiczne

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz wykonujących prace na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r., poz. 937 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 140 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. z 2010 r. Nr 131, poz. 888 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną (Dz. U. z 2019 r., poz. 1562)
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2323)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 117)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. z 2011 r. Nr 251, poz. 1511 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 903)
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 619)
 • Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. o prokuraturze (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 740)
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1014 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 roku w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 445)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2019 roku w sprawie wzorów orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydawanych w związku z wykonywaniem lub kierowaniem działalnością gospodarczą albo z pracą przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2056)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób wykonujących czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającym na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 220, poz. 1310)
Dostępność