Skip to content
Akty Prawne


Badania Profilaktyczne

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy


Procedura zawarcia umowy na badania profilaktyczne

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy


Badania uzupełniające

 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy


Badania konsultacyjne

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy


Badania odwoławcze

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielania nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2014 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa


Szczepienia Ochronne

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
 • Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 października 2021r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2022


Choroby zawodowe

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób


Badania kierowców

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz wykonujących prace na stanowisku kierowcy


Badania Instruktorów i Egzaminatorów

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz wykonujących prace na stanowisku kierowcy


Badania uczniów i studentów

 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów


Badania na wniosek własny

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi opieką na ich wniosek
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy


Badania sanitarno-epidemiologiczne

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi


Badanie pracowników ochrony fizycznej

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej


Badania pracowników zabezpieczenia technicznego

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia


Badania strażników gminnych/miejskich

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)
 • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji


Badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

 • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną


Badania lekarskie i psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora sądowego, asesora

 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Ustawa z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego

Zgodnie z art. 106h ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych na stanowisko asesora sądowego może być mianowany ten, kto spełnia warunki określone w art. 61, par. 1, pkt. 1-4 (pkt. 4 – jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków sędziego).


Badania psychologiczne

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz wykonujących prace na stanowisku kierowcy
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego
 • Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. o prokuraturze
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2003 roku w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2019 roku w sprawie wzorów orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydawanych w związku z wykonywaniem lub kierowaniem działalnością gospodarczą albo z pracą przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie badań psychiatrycznych i psychologicznych osób wykonujących czynności mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającym na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji elektrowni jądrowej
Dostępność