Skip to content

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy jest jednostką medyczną szczebla wojewódzkiego utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi. Jednostka prowadzi działalność statutową określoną w ustawie z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy. Świadczenia zdrowotne realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną w oparciu o specjalistyczną bazę diagnostyczną.[więcej…]

Badania profilaktyczne

Zakres badań profilaktycznych pracownika ustalany jest na podstawie informacji o czynnikach szkodliwych i warunkach uciążliwych występujących na danym stanowisku pracy [więcej…]

Badania psychologiczne

Diagnoza psychologiczna przeprowadzana jest w celu określania korzystnych i niekorzystnych właściwości psychicznych, istotnych w ocenie zdolności do posiadania określonych uprawnień. [więcej…]

Badania kierowców

Badania lekarskie przeprowadza się na wniosek osoby lub na podstawie skierowania w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.[więcej…]

Badania uczniów i studentów

Badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną, z uwzględnieniem informacji o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo studiów doktoranckich. [więcej…]

Zadania Statutowe

 • Choroby zawodowe

  Warunkiem rozpoczęcia postępowania diagnostyczno – orzeczniczego jest podejrzenie choroby zawodowej, które może być podjęte przez: lekarza, pracodawcę, byłego pracownika oraz aktualnie zatrudnionego pracownika [więcej…]

 • Badania odwoławcze

  Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy jest jednostką szczebla wojewódzkiego, wykonującą badania w trybie odwoławczym w określonych przepisami prawa przypadkach. [więcej…]

 • Szkolenia podyplomowe, specjalizacyjne

  Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy prowadzi podyplomowe kształcenie z zakresu medycyny pracy dla lekarzy, pielęgniarek i psychologów oraz specjalizacje z medycyny pracy dla lekarzy co umożliwia zdobycie i podniesienie kwalifikacji umożliwiające profesjonalne uczestnictwo w systemie ochrony zdrowia pracujących. [więcej…]

 • Promocja zdrowia

  Dział Szkoleń i Promocji Zdrowia Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy zaprasza zakłady pracy województwa małopolskiego do współpracy w zakresie realizacji programów promocji zdrowia. [więcej…]

 • Badania konsultacyjne

  Poradnia Badań Konsultacyjnych i Odwoławczych Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy udziela konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami [więcej…]

 • Nadzór i kontrola

  Dział Rejestrów, Nadzoru i Kontroli Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy pełni funkcję nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem działalności podstawowych jednostek służby medycyny pracy oraz osób realizujących zadania tej służby w oparciu o obowiązujące przepisy. [więcej…]

Certyfikat jakości
ISO 9001:2015

ISO_logo_2015

Medycyna Pracy
Portal

Dostępność