Skip to content

Dla Pracodawców

Procedura zawarcia umowy na badania profilaktyczne

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy (MOMP) realizuje świadczenia wynikające z art. 229 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie medycyny pracy.

 

Zgodnie z art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy do obowiązku pracodawcy należy:

  • podpisanie umowy o pełnienie profilaktycznej opieki
  • wystawienie skierowania zawierającego pełną informację o czynnikach szkodliwych i uciążliwych na stanowisku pracy.

Procedura zawarcia umowy:

  1. Pracodawca (Zleceniodawca) wypełnia i podpisuje umowę w dwóch egzemplarzach.
  2. Pracodawca dołącza do podpisanej umowy potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie niezbędnych dokumentów:
  • NIP
  • REGON
  • KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
  1. Dyrektor MOMP (Zleceniobiorca) podpisuje dwa egzemplarze umowy, z których jeden przekazuje Pracodawcy (Zleceniodawcy).
  2. Umowa może być  podpisana na okres nie krótszy niż jeden rok.

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zapewnia profesjonalną, życzliwą i kompetentną opiekę profilaktyczną oraz możliwość wykonania wszystkich badań na terenie placówki.

Kontakt:

tel. (12) 424 20 11

e-mail:umowy@momp.malopolska.pl

Materiały do pobrania

  1. Wzór umowy na badania profilaktyczne

Podstawa prawna

Dostępność