Skip to content

Dla Pracodawców

Procedura zawarcia umowy na badania profilaktyczne

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy (MOMP) realizuje świadczenia wynikające z art. 229 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie medycyny pracy.

 

Zgodnie z art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy do obowiązku pracodawcy należy:

 • podpisanie umowy o pełnienie profilaktycznej opieki
 • wystawienie skierowania zawierającego pełną informację o czynnikach szkodliwych i uciążliwych na stanowisku pracy.

Procedura zawarcia umowy:

 1. Pracodawca (Zleceniodawca) wypełnia i podpisuje umowę w dwóch egzemplarzach.
 2. Pracodawca dołącza do podpisanej umowy potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie niezbędnych dokumentów:
 • NIP
 • REGON
 • KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
 1. Dyrektor MOMP (Zleceniobiorca) podpisuje dwa egzemplarze umowy, z których jeden przekazuje Pracodawcy (Zleceniodawcy).
 2. Umowa może być  podpisana na okres nie krótszy niż jeden rok.

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy zapewnia profesjonalną, życzliwą i kompetentną opiekę profilaktyczną oraz możliwość wykonania wszystkich badań na terenie placówki.

Kontakt:

tel. (12) 424 20 11

e-mail:umowy@momp.malopolska.pl

Materiały do pobrania

 1. Wzór umowy na badania profilaktyczne

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1175)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2016 r., poz. 2067)
Dostępność