Skip to content

Dla Pacjentów

Udostępnianie dokumentacji medycznej

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna jest udostępniana w szczególności:

  • do wglądu (w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy),
  • przez sporządzanie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
  • na informatycznym nośniku danych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Do pobrania:

Proponowany wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej – POBIERZ

Proponowany wzór wniosku o udostępnienie zdjęć RTG na kliszy – POBIERZ

Składanie wniosków w pok. 304 III p., poniedziałek-piątek  w godz. 8:00 – 14:30

Nie pobiera się opłaty w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3.

Zasady odpłatności:

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz w ust. 3 ustawy, po raz kolejny w żądanym zakresie, pobierana jest opłata. Podstawą wyliczenia opłaty jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie.
Wysokość opłaty uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem:

  • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – 0,002 przeciętnego wynagrodzenia,
  • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia,
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia.

Opłaty można dokonać:

  • gotówką w kasie Ośrodka przy odbiorze dokumentacji,
  • przekazem pocztowym,
  • przelewem na konto bankowe: Bank Pekao S.A. 42 1240 4432 1111 0010 30603393 (w tytule wpłaty proszę wpisać imię i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja).

Wydanie dokumentacji pacjentowi lub osobie upoważnionej następuje po wcześniejszym dokonaniu opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej. Wydanie dokumentacji do wglądu następuje w Ośrodku po uprzednim uzgodnieniu terminu (bez opłat).

Kontakt:
Sekretariat Medyczny, III piętro p. 315, tel. 12 4242042
poniedziałek- piątek, godz. 7:30 – 15:05
adres e-mail: momp@momp.malopolska.pl

Dostępność