Skip to content

Dla Pacjentów

Badania Uczniów/Studentów

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy realizuje badania:

– kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;

–  uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

Wyżej wymienione badania wykonywane są na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

Lekarz przeprowadza badanie lekarskie na podstawie skierowania wydanego przez placówkę dydaktyczną, z uwzględnieniem informacji o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych albo studiów doktoranckich.

Uczniowie, którzy nie ukończyli 18 r.ż., zgłaszają się na badanie z Rodzicem/ przedstawicielem ustawowym. W przypadku zgłoszenia się do Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy bez Rodzica/przedstawiciela ustawowego winni posiadać pisemną zgodę na przeprowadzenie badania zawierającą: imię, nazwisko oraz PESEL dziecka i nr dowodu osobistego Rodzica/przedstawiciela ustawowego.

 

Informacje dla ucznia/studenta

Osoby zgłaszające się do Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w celu wykonywania badania lekarskiego winny posiadać:

 1. oryginał skierowania/ skierowań wystawionych przez szkołę lub uczelnię wyższą opatrzone oznaczeniem placówki dydaktycznej w postaci nadruku, naklejki lub pieczęci, zawierające jej nazwę (firmę), adres, NIP i REGON oraz pieczątkę lub imię i nazwisko osoby kierującej na badanie lekarskie oraz podpis,
 2. dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem,
 3. kartę informacyjną ze szpitala – w przypadku przebytej hospitalizacji,
 4. okulary, soczewki kontaktowe wraz z pojemnikiem na ich przetrzymywanie, aparat słuchowy –
  w przypadku ich używania,
 5. oświadczenie o stanie zdrowia pacjenta – dotyczy uczniów/studentów wykonujących badania z art. 75. Ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, o kierujących pojazdami, wypełnioną przez Osobę badaną podlegającą badaniu lekarskiemu, a w przypadku, gdy Osoba badana jest niepełnoletnia wypełniona przez jej rodzica w rozumieniu art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – POBIERZ (kliknij żeby pobrać).

Uczniowie/studenci powinni zgłaszać się na badania na czczo.

WAŻNE!

 • Osoby badane, które nie ukończyły 18 roku życia na badanie powinny zgłosić się z
 • przedstawicielem ustawowym (rodzicem/opiekunem prawnym) lub opiekunem faktycznym.
 • Lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić świadczeń zdrowotnych Osobie badanej, która ukończyła 16 lat, po uzyskaniu zgody Osoby badanej i zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego) albo opiekuna faktycznego, a w przypadku ich braku lub gdy porozumienie się z tymi osobami jest niemożliwe po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego.
 • Lekarz może przeprowadzić badanie osoby niepełnoletniej, która nie ukończyła 16 lat lub udzielić jej innych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego) albo opiekuna faktycznego a w przypadku ich braku lub gdy porozumienie się z tymi osobami jest niemożliwe po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego.

Zgoda na udzielenie świadczeń zdrowotnych bez obecności przedstawiciela ustawowego (rodzica/opiekuna prawnego) lub opiekuna faktycznego dostępna jest TUTAJ (kliknij żeby pobrać).

Materiały do pobrania:

 1. Skierowanie na badania uczniów – stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów.
 2. Skierowanie na badania uczniów – stosownie do przepisów art. 75 ust. 1 pkt 7 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
 3. Wykaz świadczeniodawców wykonujących bezpłatne badania dla uczniów i studentów w 2024 roku
 4. WYKAZ JEDNOSTEK WYKONUJĄCYCH BADANIA KANDYDATÓW DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, UCZNIÓW TYCH SZKÓŁ ORAZ KANDYDATÓW NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY LUB SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO W OPARCIU O ART.75 UST.1 PKT.7 I 8 USTAWY Z DNIA 05 STYCZNIA 2011 ROKU O KIERUJĄCYCH POJAZDAMI W 2024 ROKU

Podstawa prawna

UWAGA !

Badania sanitarno – epidemiologiczne uczniów, studentów i doktorantów

W związku z pytaniami kierowanymi do Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy dotyczącymi finansowania lekarskich badań sanitarno-epidemiologicznych uczniów, studentów i doktorantów uprzejmie informujemy, że umowy z Małopolskim Ośrodkiem Medycyny Pracy zostały zawarte wyłącznie na świadczenia zdrowotne wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów i nie obejmują badań sanitarno-epidemiologicznych wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 8 ust. 1 ww. ustawy lekarskie badania sanitarno-epidemiologiczne uczniów, studentów i doktorantów powinny być finansowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. z Narodowego Funduszu Zdrowia, w ramach umowy na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, nieodpłatnie dla ubezpieczonych uczniów, studentów i doktorantów kształcących się do wykonywania prac przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Dostępność