Skip to content

INFORMACJA DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDZIELANIEM ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 

[Pobierz PDF]

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) przedstawiamy informację dla Pacjentów Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy:

1. Administrator danych osobowych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie (dalej „MOMP”)
Adres: ul. Zygmunta Augusta 1 , 31-504 Kraków; tel. (12) 424 20 31; e-mail: momp@momp.malopolska.pl

2. Inspektor Ochrony Danych:
MOMP powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych.
Dane kontaktowe: siedziba MOMP, pok. 318; tel. 12 424 20 39

3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawną przetwarzania:
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe jako podmiot leczniczy a celem tego przetwarzania jest realizacja zadań służby medycyny pracy, w tym również udzielanie świadczeń zdrowotnych do których uprawniony jest MOMP jako wojewódzki ośrodek medycyny pracy oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej.
MOMP może przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w następujących celach:
a) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym:

  • ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomocą rejestracji telefonicznej, w rejestracjach MOMP, w gabinecie lekarskim),
  • diagnozy medycznej,
  • wydania właściwego orzeczenia lekarskiego/psychologicznego w przypadkach przewidzianych prawem w szczególności w związku z badaniami profilaktycznymi pracowników, badaniami uczniów i studentów, badaniami kierowców,
  • wykonywania badań i wydawania orzeczeń w związku z odwołaniami od orzeczeń lekarskich, prowadzenia dokumentacji medycznej,
  • zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
  • podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania Pani/Pana o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania, przy czym przetwarzanie w powyższych celach następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego; rozporządzeniem z dnia 9 listopada 2015 r. Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r.w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów

b) w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO,
c) w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO oraz właściwych przepisów prawa krajowego, w szczególności kodeksu cywilnego
d) w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

4. Komu przekazujemy Pani/Pana dane
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
a) osobom wykonującym zawód medyczny zatrudnionym lub współpracującym z MOMP
b) innym osobom wykonującym czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu na podstawie upoważnienia nadanego przez MOMP
c) innym podmiotom leczniczym współpracującym z MOMP w celu zapewnienia kompleksowych badań i dostępności świadczeń zdrowotnych,
d) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych zaopatrujących MOMP, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych i aparatury medycznej, firmom pocztowym),
e) osobom przygotowującym się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącym się osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji celów dydaktycznych,
f) podmiotom prowadzącym rejestry medyczne na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
g) innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych:
W przypadku gdyby MOMP przekazywał Pani/Pana dane osobowe do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) zapewniamy, że przekazywanie danych odbywa się na podstawie odpowiedniej umowy pomiędzy MOMP a tym podmiotem, zawierającej standardowe klauzule ochrony danych osobowych.

6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej oraz przechowywania dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych.
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.
W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.

7. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:
Na zasadach określonych w RODO osobie której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Jednak w odniesieniu do danych osobowych Pacjenta:

Prawo do sprostowania danych osobowych:
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, przy czym co do danych zawartych w dokumentacji medycznej prawo to przysługuje wyłącznie w zakresie w jakim nie będzie to prowadzić do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonała wpisu do dokumentacji medycznej,

Prawo do bycia zapomnianym:
Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej prowadzonej i przechowywanej przez okres wskazany w art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej służby medycyny pracy, sposobu jej prowadzenia i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych:
Pomimo żądania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 ust. 1 lit. a) RODO w odniesieniu do danych osobowych Pacjenta przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO MOMP może nadal przetwarzać te dane w dotychczasowym zakresie

Prawo wniesienia skargi
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

8. Obowiązek podania danych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej.

9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).
Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

10. Informacje powyższe są również dostępne na stronie internetowej:
www.momp.malopolska.pl

Dostępność