Skip to content

Dla Psychologów

Warunki podjęcia działalności

Dla Psychologów

Zgodnie z art. 10 ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy podjęcie oraz zakończenie działalności przez psychologa w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi wymaga zgłoszenia:

– w formie pisemnej,

– we właściwym ze względu na miejsce jej wykonywania wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.

  • Zgłoszenia podjęcia lub zakończenia działalności psychologa, wykonującego zadania w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w podmiocie leczniczym (w podstawowej jednostce służby medycyny pracy) dokonuje kierownik tego podmiotu.

Do zgłoszenia dokonanego przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy działającą w formie podmiotu leczniczego, należy dołączyć:

– wypis z rejestru wojewody lub krajowego rejestru sądowego

  • Zgłoszenia podjęcia lub zakończenia działalności, wykonywanej w ramach działalności gospodarczej dokonuje psycholog indywidualnie.

Do zgłoszenia dokonanego przez psychologa wykonującego zadania w ramach działalności gospodarczej, należy dołączyć:

– wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Zgłoszenie powinno zawierać odpowiednio:

– nazwę podmiotu leczniczego (podstawowej jednostki służby medycyny pracy)

– imię i nazwisko psychologa

– adres podmiotu leczniczego lub adres prowadzonej działalności gospodarczej

– oznaczenie podmiotu, który utworzył podstawową jednostkę służby medycyny pracy

– numer dyplomu ukończenia studiów

– informacje o dodatkowych kwalifikacjach:

  • uprawnienia do wykonywania badań kierowców
  • uprawnienia do wykonywania badań psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń
  • inne uprawnienia

– termin podjęcia lub zakończenia działalności

Do zgłoszenia należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione:

– kopię dyplom ukończenia studiów

– kopię zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje

Zgłoszenia należy dokonywać w ciągu 30 dni od dnia podjęcia lub zakończenia działalności.

Kontakt:

tel: (12) 424 20 40

Dostępność