Skip to content

Dla Pacjentów

Badania kierowców

Badanie lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przeprowadza się:

 1. na wniosek osoby:
 • ubiegającej się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub kierowania tramwajem;
 • przedłużającej ważność prawa jazdy określonej kategorii lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
 • ubiegającej się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;
 • występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu.
 1. na podstawie skierowania dla osoby:
 • kierującej motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka  działającego podobnie do alkoholu;
 • posiadającej prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia;

Badania w Poradni Badań Kierowców są wykonywane odpłatnie na koszt osoby zainteresowanej.

 

Informacja dla pacjenta

1. Wymagane dokumenty:

 • oryginał skierowania – w przypadku skierowania decyzją administracyjną starosty
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 • prawo jazdy (jeżeli nie jest zatrzymane)
 • książeczka wojskowa
 • orzeczenie WKU (dotyczy kategorii zdrowia D lub E)
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem – w przypadku osób niepełnosprawnych
 • zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego w przypadku występowania choroby/chorób przewlekłych i stosowanego leczenia
 • karta konsultacyjna neurologiczna wypełniona przez neurologa według zasad określonych w załączniku nr 5 Rozporządzenia– w przypadku występowania problemów neurologicznych
 • karta konsultacyjna diabetologiczna wypełniona przez diabetologa lub innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy według zasad określonych w załączniku nr 6 Rozporządzenia– w przypadku występowania problemów diabetologicznych

2. Inne wymagania

 • w dniu badania należy przyjść na czczo
 • okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku ich używania

Materiały do pobrania

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  kierowcy lub osoby  posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem skierowane decyzją administracyjną starosty są badane w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy. Dla województwa małopolskiego jest to Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie.

Podstawa prawna

Dostępność