Skip to content

Dla Lekarzy

Warunki podjęcia działalności

 

Warunki podjęcia działalności z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi

 

  1. Posiadanie odpowiednich uprawnień.
  2. Wpis do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne – prowadzonego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Dla województwa małopolskiego jest to Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy.

Wymagane dokumenty:

Uprawnienia o symbolu 1,2,3,4,5,

– wniosek do Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy o dokonanie wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne

– dyplom ukończenia studiów

– aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza

– dyplom specjalizacji uprawniającej do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników

– zaświadczenie o uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji – uprawnienia do badań pracowników:

  • narażonych na działanie promieniowania jonizującego
  • wykonujących prace w warunkach tropikalnych, morskich i podwodnych oraz pracowników powracających z pracy w warunkach tropikalnych
  • wykonujących prace na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego

Uprawnienia o symbolu 6

wniosek do Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy o dokonanie wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne

– dyplom ukończenia studiów

– aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza

– zaświadczenie o zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w § 7. ust. 1. pkt 2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

– zaświadczenie o odbyciu kursu doskonalącego

Uprawnienia o symbolu 9

– wniosek do Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy o dokonanie wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne

– dyplom ukończenia studiów

– aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza

– dyplom uzyskania specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej lub medycyny ogólnej

Uprawnienia o symbolu 7

wniosek do Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy o dokonanie wpisu do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne

– dyplom ukończenia studiów

– aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza

– karta szkolenia specjalizacyjnego

– zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego w zakresie medycyny pracy

  1. Zgłoszenie podjęcia lub zakończenia działalności przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy w zakresie profilaktycznej opieki nad pracującymi

Zgłoszenia podjęcia lub zakończenia działalności przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy w zakresie opieki profilaktycznej nad pracującymi, dokonuje się:

– w formie pisemnej na obowiązującym druku (opracowanym na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy

– we właściwym, ze względu na miejsce jej wykonywania, wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.

Do zgłoszenia dokonanego przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy działającą w formie podmiotu leczniczego, należy dołączyć jeden z niżej wymienionych dokumentów potwierdzonych za zgodność:

– wypis z rejestru wojewody lub krajowego rejestru sądowego

– statut działalności – uwzględniający możliwość prowadzenia działalności z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi

lub

– regulamin organizacyjny – z wydzieloną jednostką lub komórką organizacyjną realizującą zadania służby medycyny pracy (np. poradnia medycyny pracy, gabinet badań profilaktycznych pracowników).

Do zgłoszenia podstawowej jednostki służby medycyny pracy działającej w formie indywidualnej praktyki lekarskiej / indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej /grupowej praktyki lekarskiej należy dołączyć:

– wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Zgłoszenia należy dokonywać w ciągu 30 dni od dnia podjęcia lub zakończenia działalności.

Kontakt:

(12) 424 20 38
(12) 424 20 40

Dostępność