Skip to content

Dla Pacjentów

Badania pracowników zabezpieczenia technicznego
Badania strażników gminnych/miejskich obejmuje:
 • ogólne badanie stanu zdrowia w tym ocenę:
 • narządu słuchu i równowagi
 • układu krążenia
 • układu ruchu
 • układu nerwowego
 • inne konsultacje specjalistyczne i badania dodatkowe wynikające z narażenia zawodowego.
Badanie psychologiczne obejmuje:
 • ocenę sprawności intelektualnej
 • ocenę osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach
 • poziom dojrzałości społecznej i emocjonalnej.

Badania wykonuje się na podstawie skierowania od pracodawcy, który pokrywa koszty badań.

 Tryb odwoławczy przysługuje:
 • osobie badanej
 • pracodawcy

Do przeprowadzania badań lekarskich stosuje się odpowiednio art. 229 Kodeksu Pracy.

Odwołanie od orzeczenia psychologicznego przysługuje osobie badanej i pracodawcy w terminie 7 dni od otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem psychologa, który je wydał do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. W przypadku orzeczenia wydanego przez psychologa zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy, do instytutu badawczego w dziedzinie medycyny pracy.

 

Informacja dla pacjenta

 1. Wymagane dokumenty:
 • skierowanie od pracodawcy
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 • aktualne orzeczenie ZUS lub orzeczenie komisji orzekającej o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób pobierających świadczenia rentowe lub posiadających stopień niepełnosprawności
 1. Inne wymagania
 • okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku ich używania

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 2018 r. poz. 108)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tekst jedn. Dz.U. 2016r. poz. 706)
 • Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1839)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 roku w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. 2010, Nr 150, poz. 1012 z późn. zm.)
Dostępność