Skip to content

Dla Pielęgniarek

Warunki podjęcia działalności

Dla Pielęgniarek

Działalność pielęgniarki  w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi wymaga posiadania uprawnień zdobytych w ramach kształcenia podyplomowego na:

– kursie kwalifikacyjnym uprawniającym do tytułu: „Pielęgniarka służby medycyny pracy”

– kursie specjalizacyjnym uprawniającym do tytułu: „Pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących” .

Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy podjęcie oraz zakończenie działalności przez pielęgniarkę w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi wymaga zgłoszenia:

– w formie pisemnej,
– we właściwym ze względu na miejsce jej wykonywania wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.

  • Zgłoszenia podjęcia lub zakończenia działalności pielęgniarki, wykonującej zadania w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi w podmiocie leczniczym (w podstawowej jednostce służby medycyny pracy) dokonuje kierownik tego podmiotu.

Do zgłoszenia przez podstawową jednostkę służby medycyny pracy działającą w formie podmiotu leczniczego, należy dołączyć:

– wypis z rejestru wojewody lub krajowego rejestru sądowego.

  • Zgłoszenia podjęcia lub zakończenia działalności, wykonywanej w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarskiej / indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarskiej / grupowej praktyki pielęgniarskiej dokonuje pielęgniarka indywidualnie.

Do zgłoszenia przez pielęgniarkę wykonującą zadania służby medycyny pracy w ramach indywidualnej praktyki, należy dołączyć:

– wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Do zgłoszenia należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione:

– kopię prawa wykonywania zawodu

– kopię zaświadczenia potwierdzającego ukończenie odpowiedniego kursu.

Zgłoszenia należy dokonywać w ciągu 30 dni od dnia podjęcia lub zakończenia działalności.

Kontakt:

tel: (12) 424 20 40

Dostępność