Skip to content

Dla Pacjentów

Badanie pracowników ochrony fizycznej

Badanie lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadających taki wpis, ale nie będących pracownikami  wykonuje się na wniosek tych osób. Koszty badań pokrywają osoby badane.

Wyżej wymienione badania w przypadku osób będących pracownikami wykonuje się na podstawie skierowania od pracodawcy, koszty tych badań ponosi pracodawca. Wydane orzeczenie lekarskie traktuje się jako orzeczenie o którym mowa w art. 229 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.

Badanie lekarskie obejmuje:
 • ogólne badanie stanu zdrowia w tym ocenę:
 • narządu słuchu i równowagi
 • układu krążenia
 • układu ruchu
 • układu nerwowego
 • badania specjalistyczne:
 • okulistyczne
 • psychiatryczne
 • inne badania specjalistyczne i badania pomocnicze.

W razie wątpliwości lekarz może zlecić inne badania specjalistyczne i pomocnicze niezbędne do wydania orzeczenia.

Badanie psychologiczne obejmuje:
 • ocenę sprawności intelektualnej,
 • ocenę osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach,
 • poziom dojrzałości społecznej
 • poziom dojrzałości emocjonalnej.

 

Tryb odwoławczy przysługuje:
 • osobie badanej
 • pracodawcy
 • Komendantowi Wojewódzkiemu Policji

Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia za pośrednictwem lekarza/psychologa, który wydał orzeczenie, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego w womp, do jednostki o wyższym poziomie referencyjnym.

Informacja dla pacjenta

 1. Wymagane dokumenty:
 • skierowanie – przypadku skierowania od pracodawcy
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 • aktualne orzeczenie ZUS lub orzeczenie komisji orzekającej o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób pobierających świadczenia rentowe lub posiadających stopień niepełnosprawności.
 1. Inne wymagania
 • okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku ich używania.

 

Podstawa prawna

Dostępność