Skip to content

Dla Pacjentów

Badania odwoławcze

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy jest jednostką II stopnia dla podstawowych jednostek medycyny pracy, wykonując badania profilaktyczne w trybie odwoławczym.

Badania przeprowadza się po przekazaniu dokumentacji medycznej z podstawowej jednostki służby medycyny pracy, w terminie określonym w przepisach.

Badania odwoławcze

Badanie odwoławcze od orzeczenia lekarskiego wydanego do celów określonych
w Kodeksie  pracy

 • pracownik lub pracodawca, który nie zgadza się z treścią wydanego przez lekarza podstawowej jednostki medycyny pracy orzeczenia lekarskiego o braku lub
  o przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku – może złożyć odwołanie  w ciągu 7 dni od dnia wydania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który wydał to  orzeczenie, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania.

Badanie odwoławcze od zaświadczenia lekarskiego kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikowanych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich.

 • osoba badana lub placówka dydaktyczna, która nie zgadza się z treścią wydanego przez lekarza podstawowej jednostki medycyny pracy zaświadczenia lekarskiego
  o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnego kursu zawodowego, studiów doktoranckich może złożyć odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie lekarskie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na siedzibę placówki dydaktycznej.

Badanie odwoławcze od orzeczenia lekarskiego kierowcy lub osób ubiegających się
o uprawnienia do kierowania pojazdami

 • osoba badana lub podmiot kierujący na badanie lekarskie, którzy nie zgadzają się
  z treścią orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, mogą wystąpić z wnioskiem  o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy  właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.

Odwołanie przysługuje także od:

 • orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczyciela
 • orzeczenia lekarskiego osób ubiegających się o wydanie albo  posiadających   licencję detektywa
 • orzeczenia lekarskiego członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych
 • orzeczenia lekarskiego osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • orzeczenia psychologicznego osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • orzeczenia psychologicznego strażników gminnych

Informacja dla pacjenta

 1. Wymagane dokumenty:
 • skierowanie na badanie odwoławcze od orzeczenia wydanego do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
 • kserokopia karty badania profilaktycznego
 • kserokopia skierowania na badanie profilaktyczne od pracodawcy
 • kserokopia wyników badań laboratoryjnych i konsultacji specjalistycznych
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 1. Inne wymagania
 • okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku ich używania
 • na czczo w przypadku, gdy na skierowaniu od pracodawcy wyszczególniono pracę wymagającą posługiwania się pojazdem służbowym

Materiały do pobrania

 1. Proponowany wzór skierowania na badanie odwoławcze

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 2067)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U. 2014, poz. 1144 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. 2010 Nr 150, poz. 1012)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (tekst jedn. Dz. U. z 2017r.,  poz. 250 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (Dz.U. 2015 poz. 2323)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na statkach żeglugi śródlądowej (Dz. U. 2003 Nr 199, poz. 1949)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. 2018 poz. 190)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 października 2014 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia (Dz. U. 2014 poz. 1359)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzania okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (Dz. U. 2009 Nr 210, poz.1627)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa (Dz. U. 2011 Nr 251, poz. 1511)
Dostępność