Skip to content

Dla Pracodawców

Badania odwoławcze

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy jest jednostką II stopnia dla podstawowych jednostek medycyny pracy, wykonując badania profilaktyczne w trybie odwoławczym.

Badania przeprowadza się po przekazaniu dokumentacji medycznej z podstawowej jednostki służby medycyny pracy, w terminie określonym w przepisach.

Badania odwoławcze

Badanie odwoławcze od orzeczenia lekarskiego wydanego do celów określonych w Kodeksie pracy

 • pracownik lub pracodawca, który nie zgadza się z treścią wydanego przez lekarza podstawowej jednostki medycyny pracy orzeczenia lekarskiego o braku lub o przeciwwskazaniach zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku – może złożyć odwołanie w ciągu 7 dni od dnia wydania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który wydał to orzeczenie, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania.

Badanie odwoławcze od zaświadczenia lekarskiego kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikowanych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich.

 • osoba badana lub placówka dydaktyczna, która nie zgadza się z treścią wydanego przez lekarza podstawowej jednostki medycyny pracy zaświadczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnego kursu zawodowego, studiów doktoranckich może złożyć odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie lekarskie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na siedzibę placówki dydaktycznej.

Badanie odwoławcze od orzeczenia lekarskiego kierowcy lub osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami

 • osoba badana lub podmiot kierujący na badanie lekarskie, którzy nie zgadzają się z treścią orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, mogą wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.

Odwołanie przysługuje także od:

 • orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczyciela
 • orzeczenia lekarskiego osób ubiegających się o wydanie albo posiadających licencję detektywa
 • orzeczenia lekarskiego członka ochotniczej straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych
 • orzeczenia lekarskiego osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • orzeczenia psychologicznego osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • orzeczenia psychologicznego strażników gminnych

Informacja dla pacjenta

 1. Wymagane dokumenty:
 • skierowanie na badanie odwoławcze od orzeczenia wydanego do celów przewidzianych w Kodeksie pracy lub skierowanie na badanie odwoławcze od zaświadczenia lekarskiego kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikowanych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich
 • kserokopia karty badania profilaktycznego
 • kserokopia skierowania na badanie profilaktyczne od pracodawcy
 • kserokopia wyników badań laboratoryjnych i konsultacji specjalistycznych
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 1. Inne wymagania
 • okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku ich używania
 • na czczo w przypadku, gdy na skierowaniu od pracodawcy wyszczególniono pracę wymagającą posługiwania się pojazdem służbowym

Materiały do pobrania

 1. Proponowany wzór skierowania na badanie odwoławcze

Podstawa prawna

Dostępność