Skip to content

MAŁOPOLSKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY

Małopolski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy –
Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne

O Nas

Zadania Ośrodka

Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy jest jednostką medyczną szczebla wojewódzkiego utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania oraz sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi. Jednostka prowadzi działalność statutową określoną w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy. Świadczenia zdrowotne realizowane są przez wykwalifikowaną kadrę medyczną w oparciu o specjalistyczną bazę diagnostyczną.

Do zadań statutowych Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy należy w szczególności:

 • Udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy
 • Wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy w zakresie i w sposób określony w ustawie o służbie medycyny pracy
 • Prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek
 • Prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych
 • Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
 • Współdziałanie w programowaniu i realizacji zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
 • Udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących
 • Prowadzenie rejestrów zgłoszeń, o których mowa w art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych, w ilościach niezbędnych do prowadzenia specjalizacji z medycyny pracy i innych specjalizacji lekarskich, których program obejmuje odbycie staży kierunkowych w zakresie medycyny pracy – na zasadach określonych w art. 12 ustawy o służbie medycyny pracy
 • Udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy w zakresie i na zasadach określonych art. 14 ustawy o służbie medycyny pracy
 • Przyjmowanie, gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie dokumentacji służby medycyny pracy, przekazanej w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby
 • Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji zawartych w rejestrach, o których mowa art. 10 ustawy o służbie medycyny pracy oraz dokumentacji z kontroli jednostek podstawowych służby medycyny pracy zarejestrowanych na terenie województwa małopolskiego
 • Przeprowadzanie okresowych badań lekarskich realizowanych w trybie art. 229 § 5 Kodeksu pracy, w przypadku gdy podmiot, który zatrudniał pracownika uległ likwidacji
 • Przeprowadzanie badań i wydawanie orzeczeń lekarskich określonych w odrębnych przepisach
 • Działalność w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników
 • Przeprowadzanie badań kierowców
 • Współpraca z podmiotami wchodzącymi w skład systemu ochrony zdrowia na zasadach określonych w odrębnych przepisach
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez organy administracji publicznej
Dostępność