Skip to content

Oferty pracy

KONKURS NA STANOWISKO

Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy

ul. Zygmunta Augusta 1, 31-504 Kraków

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 393) i w oparciu o postanowienia Regulaminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy.

Wymagane kwalifikacje zawodowe kandydata (zgodne z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1175)):

 1. wykształcenie wyższe – jest lekarzem specjalistą w dziedzinie medycyny pracy lub medycyny przemysłowej,
 2. posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
 3. posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
 4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

Dokumenty wymagane od kandydatów zgłaszających się do konkursu:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,
 5. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem,
 7. koncepcja pracy na stanowisku objętym konkursem(max. 4 strony A4),
 8. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na stanowisku objętym konkursem,
 9. oświadczenie o dobrowolnym wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem przez Zarząd Województwa Małopolskiego (ul. Basztowa 22, 31 – 156 Kraków) oraz o wiedzy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Dokumenty, o których mowa w pkt 2), powinny być złożone w oryginałach albo w odpisach poświadczonych  za zgodność z oryginałem przez notariusza. Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4), powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata.  Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów podczas przeprowadzania indywidualnych rozmów z kandydatami.

Regulamin Konkursu przyjęty przez komisję konkursową w dniu 12.07.2019 r. jest dostępny na stronie internetowej http://bip.malopolska.pl

Podstawowe informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy są do wglądu kandydatów w Departamencie Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Radziwiłłowska 1, sekretariat, w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 16.00, tel. 012 63 03 202.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać osobiście lub wysłać drogą pocztową na adres: Departament Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56, w zaklejonych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem kandydata, numerem telefonu kontaktowego oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Medycyny PracyOferty powinny być złożone (dostarczone) pod wskazany wyżej adres w terminie 10 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. W przypadku przesłania dokumentów listem poleconym decyduje data wpływu oferty.

Zgłoszenia kandydatów zostaną rozpatrzone w przewidywanym terminie 60 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem, telefonicznie lub mailowo.

Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów nie podlegają uzupełnieniu.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Dostępność