Wydawanie orzeczeń lekarskich w związku z procedurą uzyskiwania świadectwa kwalifikacji zawodowej kierowcy na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.)

– pismo przewodnie

– tabela – Sprecyzowanie podmiotów objętych badaniem lekarskim w związku z ubieganiem się o świadectwo kwalifikacji zawodowej kierowcy

– wzór orzeczenia lekarskiego wydanego w związku z art.39j ust. 5 i art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.)